ಗೌರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು..? ಯಾವ ಹೂಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ..?